KVKK / Formlar / EYS Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Mayen Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (“Mayen”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verileriniz MayenTelekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’nin taraf olduğu sözleşmeler ve verdiği hizmetler kapsamında, KVKK ve ilgili mevzuat doğrultusunda, mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında, ilgili mevzuatta öngörülen ve işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

MayenTelekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. Müşterileri ve Müşterilerinin müşterileri ve yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, vermeyi hedeflediği en iyi hizmeti sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları;

Kişisel verileriniz KVKK’nın 5. Maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan şartlar dâhilinde işlenmektedir;

·        Kişisel verilerinizin işlenmesi gerekliliğinin Mayen faaliyetleri gereği Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

·        Kişisel verilerinizin işlenmesi gerekliliğinin, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

·        Veri sorumlusu olarak Mayen’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

·        Kişisel verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş ve kamuya açıklanmış olması,

·        Kişisel verilerinizin hakkınızın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

·        Veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak Mayen’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları;

Kişisel verileriniz, Şirketimiz Mayen’in hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülebilmesi için aşağıdaki amaçlar dâhilinde işlenmektedir;

·        Müşterilerimiz tarafından verilerinin paylaşılması için açık rıza alınmış ilgili kişilerin verileri aracılığıyla iletişime geçilmesi,

·        Müşterilerimizin faaliyetleri kapsamında; pazarlama ve satış faaliyetleri (Müşterilerin ürün ve hizmetlerine ilişkin tekliflerin paylaşılması ve satış gerçekleştirilmesi), teknik destek, bankacılık destek, biletleme/rezervasyon, talep/şikâyet yönetimi, finansal kontrol gibi faaliyetlerin sunulması, Online Satış/rezervasyon sonrası destek, Online sayfada meydana gelebilecek hata durumunda destek verilmesi

·        Müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi,

·        Mayen faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görüşme raporlamalarının ve incelemelerinin yapılması

·        Müşteriye ait hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla analiz/değerlendirme yapılması

·    Mayen Hizmet kalitesinin ölçümlenmesi ve arttırılması

gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebep

MayenTelekomünikasyon Hizmetleri A.Ş., Müşteri’nin, Müşterinin Müşterisinin ve/veya Müşteriyetkililerinin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden, çalışanlarımızdan ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’nin (1.1) ve (1.2) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

MayenTelekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’in hizmet sağlaması amacıyla almış olduğu verileri, hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, MayenTelekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’nin yurtdışında mevcut operasyonları/projeleri gerekçesiyle, gizlilik sözleşmesi yapmak seçimi ile MayenTelekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’ye ait olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlar,  sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla, ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle ve Mayen’e hissedar olan şirketler ile paylaşabilmektedir.  Bu aktarım 6698 sayılı Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde  belirtilen kişisel veri işleme şartları, kriterleri ve amaçları çerçevesinde yapılacaktır.

MayenTelekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’nin müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz MayenTelekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz MayenTelekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde, 3. Kişiler/kurumlar ile paylaşılmayacaktır. 

3. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veriye sahip tarafın gerçek kişi olması halinde Müşteri/Müşterinin Müşterisi, tüzel kişi olması halinde ise Müşteri’nin yetkilileri, kişisel verilerine ilişkin olarak, KVKK hükümleri uyarınca, 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle, MayenTelekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’ye başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

·        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

·        Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·        Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler MayenTelekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, KVKK 13. Madde uyarınca, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz,

·        www.mayen.com web adresindeki Başvuru Formu ve kimliğinizi teşvik edici belgeler ile Şişli Plaza 19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. No:1/1  Şişli İstanbul adresine bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla ulaştırabilir,

·        Başvuru formunuzu mayen@hs03.kep.tr güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere en geç yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

4. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Mayen, KVKK 12. maddesine uygun olarak,

·        Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

·        Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,

·        Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli azami teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Mayen, kendi kurum veya kuruluşunda, KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta veya 3. Kişiler eliyle yaptırmaktadır.

Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Adres: Şişli Plaza 19 Mayıs Mah. Dr. Hüsnü İsmet Öztürk Sok. No:1/1  Şişli Istanbul

Mersis (Central Registration System) No: 0086036242300015

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Talep Formu

logo